Ejerstrategi for TrekantBrand

TrekantBrand ejes af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner i fællesskab og fungerer som hele Trekantområdets sikkerhedsnet. 

TrekantBrand er en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau.

TrekantBrand skaber tryghed for borgere og virksomheder på tværs af kommunegrænserne, hvor opgaverne altid løses med stor professionel faglighed, hjerteblod og dedikeret omsorg.

Ejerstrategien beskriver ejerkommunernes fælles krav og forventninger til TrekantBrand på både kort og længere sigt. Krav og forventninger er formuleret på et overordnet niveau og danner grundlaget for, at Beredskabskommissionen, Bestyrelsen og TrekantBrands ledelse i samarbejde fastlægger konkrete strategier for og implementering af ejerstrategiens målsætninger.

Ledelse og udvalg

Den øverste myndighed i Trekantområdets Brandvæsen er den nye fælles Beredskabskommission for de 5 kommuner, der varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Derudover nedsættes en bestyrelse bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Bestyrelsen vil kunne varetage selvstændige opgaver vedrørende mere generelle ledelsesbeslutninger af intern karakter og betydning for selskabet samt i øvrigt forberedelse af sager til Beredskabskommissionen.

Beredskabskommission

Den fælles beredskabskommission vil bestå af  i alt 17 medlemmer. Kolding har som den største kommune tre medlemmer, mens de øvrige kommuner har hver to poster. Politiet har 3 pladser, der er en medarbejderrepræsentant, mens de frivillige har 2 observatørposter.

 

Bestyrelse
Der etableres en bestyrelse for selskabet bestående af deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og næstformand i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse.

Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S

<--! Monsido -->